Правила конкурсного приймання дітей

             Правила конкурсного приймання дітей  до  навчально-виховного комплексу № 167  з  поглибленим    вивченням   німецької   мови  (спеціалізована   школа    І    ступеня – гімназія) м. Києва  базуються  на   Законах    України    «Про освіту» (ст. 36)  та    «Про загальну середню    освіту» (ст. 18),  Положенні  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів  України  від  27.08.2010 року  № 778 « Про затвердження Положення  про загальноосвсвітній навчальний заклад», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій,  ліцеїв,  колегіумів,     спеціалізованих  шкіл  ( шкіл – інтернатів ),   затвердженої  наказом  Міністерства освіти і науки України  19.06.2003 р.  за   № 389  та   зареєстрованої   Мінюстом  України  04.07.2003 р.  №  574/7868.

І.     Загальні положення.

1.1. У конкурсному відборі  беруть участь   діти (учні)  незалежно  від   місця    проживання,  расових   ознак,  майнового  стану сім’ї ,   релігійних  переконань.

1.2. Конкурсний відбір   до навчально-виховного   комплексу   проводиться    з   урахуванням  індивідуальних  здібностей,   природних    обдарувань  та власних    уподобань.

1.3. Конкурсні    випробування  здійснюються  на  безоплатній основі.

                          

ІІ.  Організація  конкурсу.

2.1. Правила   конкурсного    приймання  оголошуються  не пізніше  ніж  за   два  місяці    до  його початку. Оголошення щодо умов  і термінів  проведення    конкурсу    розміщується  у    приміщенні    навчального    закладу,  доводиться    через   місцеві    засоби     масової  інформації.

2.2. Не пізніше  ніж  за    місяць  до   початку   конкурсу   в приміщенні навчального   закладу вивішується  перелік   питань    з    навчальних предметів,   за    якими   проводитимуться   випробування.   При   наявності   вільних    місць   допускається    додаткове    конкурсне  приймання.

2.3.  Випробування    в   рамках   основного      конкурсного  приймання     до  1-х     класів     проводиться      з     28 березня    по  24  травня  2017 року,    до

2 – 9-х   та 11-х   класів  -    після     закінчення   навчального   року  з   05 червня  по 08   червня  2017 року,  до 10-х класів -  з 19 червня по 21 червня 2017 року.    Зарахування    учнів    відбувається  не   пізніше  ніж  за   тиждень  до   початку   навчального    року.

2.4.  Додаткове    конкурсне      приймання     може відбуватися     протягом  навчального   року  за  наявності   вільних  місць   за   таких  саме  умов,   що   й  основне.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань  у 1-й  клас  створюється педагогічна   комісія,  склад    якої    затверджується     директором    за   погодженням   з    радою    навчального  закладу.  До   складу   педагогічної  комісії  залучається  психолог. Головою   педагогічної комісії   є  заступник  директора   з навчально-виховної роботи.

2.6.  При проведенні випробувань  при конкурсному прийманні  до 2 – 11-х класів    з  кожного  предмета  створюється предметна   комісія  зі складу членів приймальної комісії;  її склад     затверджується  наказом  директора  навчального   закладу.

2.7. До  участі  в  конкурсі   допускаються  діти  на  підставі  особистої заяви (для неповнолітніх – заяви  батьків або  осіб,  які  їх замінюють), що подається  на  ім’я   директора   навчального закладу,  табеля  успішності    учня ( крім дітей, які вступають до 1 - 2  класів)  або  свідоцтва про базову загальну середню освіту,  якщо учень вступає до 10 - 11 -го класів    навчального  закладу.

2.8.           До приймальної комісії можна  подавати   копії   дипломів,   грамот, інших  документів, які    підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні  та  творчі   досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання,  довідок   з  місця  роботи  батьків  тощо.

2.10.  Випускники 4-х  та 9-х класів навчально-виховного комплексу, які  бажають  вступити до 5-го та 10-го класів   та   мають достатній та високий рівні навчальних   досягнень    з   усіх   предметів,  зараховуються  поза   конкурсом.

 

                                          ІІІ.  Проведення  конкурсу.

3.1. Конкурсне  приймання     дітей,   які    вступають    до     1-х   спеціалізованих    класів    з  поглибленим вивченням  німецької  мови, проводиться  у  формі співбесіди  з    дитиною   в    присутності    її    батьків  або     осіб,   які    їх    замінюють,   відповідно   до   графіку проведення конкурсного  приймання.

3.2. Співбесіда    з   дитиною,   яка  вступає   до  1-го  класу,  включає    виконання    спеціальних  діагностичних     завдань   для    перевірки     рівня    загального      розвитку    дитини,    її  функціональної   готовності   до   систематичного  навчання   та   здатності  до   вивчення   іноземних   мов.

             Завдання   розробляються   педагогічною   комісією  та   затверджуються  директором  навчального     закладу   за      погодженням      з      управлінням    освіти      Дніпровської  районної    в   місті    Києві   державної   адміністрації.      

3.3.  Чисельність     педагогічної   комісії     по    прийманню     до     1-го класу       не    може  перевищувати   трьох   осіб.    Співбесіда   не  повинна   тривати  більше   30  хвилин.

3.4.  Конкурсне випробування для учнів, які вступають   до   2 – 4-х    класів,   проводиться    у   вигляді   співбесіди з психологом з елементами  тестування  з німецької мови ( письмово).

3.5.  Конкурсні   випробування  для   учнів,   які   вступають   до  5 - 9 -х класів    навчального   закладу,   проводяться    з    німецької    та   української     мови    у    вигляді      інтегрованого тесту    в   письмовій  формі та співбесіди з  психологом.

3.6.          Конкурсні  випробування  для   учнів,   які   вступають  до    10  - 11 -го   класу    навчального  закладу,  проводяться  з  німецької або англійської  мови,  української  мови (інтегровано),  математики  або   історії  ( відповідно до   обраного  профілю)     в   письмовій  формі    (тестування) та співбесіди з психологом. 

3.7.  Чисельність    кожної      конкурсної   предметної   комісії     не  має   перевищувати    3-х    осіб.

3.8.  Питання     тестів       для    конкурсного     приймання     в      2 – 11 -й     клас     мають   відповідати   навчальним    програмам  класу,    який   закінчив    претендент   на   момент  конкурсного   приймання.

3.9.  Конкурсні    випробування    для   учнів,    які    вступають   до   2 – 11  -х     класів  навчального   закладу,   проводяться    за        умови     наявності       вільних    місць,   як    правило,  під     час    основного  конкурсного   приймання     з   предметів,  зазначених  в  пунктах  3.4.;  3.5;  3.6 .

3.10.   Варіанти   тестів    для   конкурсних      випробувань      розробляються    предметними  комісіями      вчителів    та    затверджуються    директором     за      погодженням    з   управлінням  освіти Дніпровської     районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації.

3.11.   Не   допускається   застосування    тих   самих    варіантів  завдань   для    випробувань,  що   відбуваються    у   різні   дні.

3.12. Конкурсні   завдання   зберігаються   у  директора  навчального закладу     в  запечатаних  конвертах,  які   відкриває   в  день   випробування   голова  предметної   комісії    у   присутності   її  членів  та   вступників.

3.13.  Для проведення конкурсного випробування у   письмовій формі вступникам  видається   папір  зі штампом навчального   закладу;   передбачається,   що  першу   сторінку   буде відділено від самої письмової роботи.  Після закінчення випробування письмові роботи  шифруються головою комісії та передаються для  перевірки   членам   цієї   комісії  без   титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії   після     виставлення   балів.

3.14.  Обсяг  і  тривалість   написання      вступниками   письмових  робіт  визначає      голова   конкурсної   комісії  для   кожної   вікової   групи  окремо.

3.15.  Письмові роботи учасників конкурсу  зберігаються  у   навчальному  закладі   протягом    року.

3.16.  Результати     конкурсних     випробувань    оформлюються     у      вигляді     протоколів  відповідної      комісії,     які     зберігаються      в    тому     самому    порядку,    що      й  протоколи   державної   підсумкової    атестації   учнів.

3.17.  Результати      усного     випробування        оголошуються      в     той     самий      день,  письмового   -   не    пізніше    ніж      через    три     дні      після       його     проведення.  Списки      вступників     з    виставленими     балами     вивішуються     у   приміщенні   та на  сайті   навчального закладу   для   загального   ознайомлення.

3.18. Учасники   міжнародних    олімпіад,   конкурсів,   призери   та    учасники ІІІ  - ІV  етапів  Всеукраїнських    учнівських   олімпіад,  а   також  призери   та   учасники   І – ІІІ  етапів  конкурсу-захисту науково-дослідницьких   робіт Малої   академії  наук  звільняються від  випробування     з    предметів,     винесених   на    конкурс.      У   такому   разі     учневі виставляється  до  протоколу  максимальна  кількість  балів.

3.19.  Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані   надати  медичну довідку, на  підставі  якої  їм   надається   право   участі   в   повторних   конкурсних випробуваннях,  терміни  проведення  яких визначає  директор  навчального  закладу.

3.20. Діти,   які не   з’явились   на   конкурсне   випробування   без   поважних    причин,    до   повторних    випробувань  не  допускаються.

 

                                     ІV.   Порядок  зарахування.

 4.1.  Учні, які   згідно   з рейтингом  пройшли   конкурс,     зараховуються     до   навчального  закладу   наказом  директора  на   підставі  рішення   педагогічної або приймальної   комісії    в   кількості, передбаченою   мережею    та   нормативною    наповнюваністю   класів.    Зарахування дітей   проводиться    протягом     5  днів   після     оголошення    результатів    конкурсу. При наявності   вільних    місць  по   закінченню   основного   конкурсного   приймання можуть   бути   зараховані діти,   які  набрали  меншу   кількість   балів,  але   відповідно  до   рейтингу. 

      Діти-сироти,  діти, позбавлені  батьківського  піклування, діти-інваліди,  діти, які     постраждали   від    аварії   на   Чорнобильській   АЕС,  за    результатами   конкурсних випробувань  при рівній  кількості набраних  балів  матимуть  право   першочергового  зарахування  до    навчального закладу.

4.2.            До    навчального      закладу       подаються     такі     документи :    заява    батьків    або  осіб,   які     їх       замінюють,      копія    свідоцтва     про     народження,     медична  картка       встановленого     зразка,    психолого -  педагогічна      характеристика      (для  вихованців    дошкільних   дитячих     закладів),    особова     справа   (крім     учнів,     які  вступають до 1-го   класу ),  свідоцтво  про базову загальну середню  освіту (при    вступі до 10 – 11-х  класів).

4.3.          Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють,   не   згодні    з   рішенням   педагогічної або приймальної комісії,  вони  можуть   звернутися  до   голови   цієї   комісії    з  апеляцією.     Апеляція подається протягом тижня  після    оголошення   результатів  конкурсу   і   розглядається протягом  трьох  днів  з дня  її  подання.   Для розгляду  апеляції  створюється  апеляційна  комісія,  чисельність  та   склад   якої   визначаються      навчальним    закладом за   погодженням    з    управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.   Проведення додаткових    випробувань  під  час  розгляду  апеляції  забороняється.

4.4.         У    разі,   якщо   висновки    апеляційної   комісії   не   задовольняють осіб,    які  подали  апеляцію,  останні   можуть   звернутися   до     управління освіти Дніпровської районної  в   місті   Києві    державної    адміністрації,  яке   створює  свою  апеляційну   комісію, рішення   якої  є   остаточним.

4.5.  Учні,    які    за    підсумками     конкурсу     не    зараховані    до    навчального    закладу,  вступають    до   іншого     загальноосвітнього     закладу,  або    продовжують  навчання  у  закладі, де вони  навчалися  до участі  в  конкурсі.

4.6.         Діти ,   які    зараховані     до   навчального   закладу,   але   не  приступили  до    занять  без поважних причин протягом 10 днів від  їх початку, відраховуються  з навчального закладу.  На   звільнені   місця   може   проводитися    додаткове   конкурсне  приймання.

4.7.          Учень  має    право  брати   участь    у   конкурсних    випробуваннях,   що  їх    проводять декілька  загальноосвітніх  навчальних   закладів,  але  для зарахування до визначеного ним навчального закладу  вступник повинен надати оригінал документу про освіту  та  інші відповідні  документи не пізніше ніж протягом  5-ти  днів після закінчення  конкурсу  в  цьому  закладі.

 

                          VКонтроль   за   проведенням   конкурсу.

5.1.Директор навчального закладу  несе  персональну   відповідальність  за    дотримання   вимог   даних     Правил.     

5.2.Контроль  за   організацією  та  проведенням   конкурсу,  порядком   зарахування   дітей  до    навчального    закладу    покладається      на      управління    освіти     Дніпровської    районної     в     місті   Києві  державної  адміністрації.

5.3.При   порушенні     вимог    Правил    конкурсного   приймання   рішенням     управління освіти    Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації    результати    конкурсу      визнаються       недійсними .    У    такому      разі      управління  освіти  Дніпровської  районної  в  місті Києві   державної  адміністрації,  що приймало     таке    рішення,  організовує   і    проводить   повторний    конкурс,   результати   якого  є   остаточними.